zorg-en-veiligheidshuis-zuid-holland-zuid

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid
richt zich op jeugd, volwassenen, huiselijk geweld en O3MP.

Gerichte aanpak in vier specialismen

Professionals in het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid werken aan multiproblematiek rond vier specialismen:

Binnen elk specialisme wordt gewerkt met een integraal, op maat gemaakt plan van aanpak. Overleg met de ketenpartners vindt plaats tijdens het wekelijkse casusoverleg.

Op deze wijze werkt het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid samen met de partners uit verschillende domeinen aan het borgen van een duurzame sociale veiligheid en leefbaarheid binnen de regio Zuid-Holland Zuid.

Bekijk wat het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid doet

Jeugd

Bestrijden en voorkomen jeugdcriminaliteit

Binnen de regio Zuid-Holland Zuid constateren we dat jongeren in de leeftijdscategorie van 12-23 jaar zich in toenemende mate, individueel en/of in groepsverband, bezighouden met overlast gevend, grensoverschrijdend en/of crimineel gedrag waarbij ook geweld niet geschuwd wordt. Deze trend is zorgelijk en veroorzaakt forse maatschappelijke schade.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft daarom een integrale maatwerkaanpak ontwikkeld, specifiek gericht op deze doelgroep. Het doel van de aanpak is om zowel het aantal individuele jeugdige overlastplegers als jeugdgroepen terug te dringen, jongeren aan deze groepen te onttrekken, en waar mogelijk te voorkomen dat nieuwe aanwas zich hierbij aansluit.

Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid - jeugd

Hiermee zet het Zorg- en Veiligheidshuis in op preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit, welke een ontwrichtend effect kan hebben voor zowel de betrokken persoon (bv. een latere criminele carrière) als de maatschappij in het geheel.

Jeugdtafel voor wekelijks overleg

De jeugdtafel behandelt de casussen van jongeren die binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid worden besproken. De tafel wordt voorgezeten door de procesregisseur Jeugd. De procesregisseur nodigt alle betrokken partners in de individuele casus uit aan tafel.

Bij het overleg aan de jeugdtafel zijn altijd de kernpartners betrokken. Dit zijn de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming West, Bureau Leerplicht en de Politie.

De betrokken partners zijn nodig aan tafel om kansen te creëren, tot een doorbraak te komen of bepaalde interventies te kunnen inzetten voor de jongere en zijn/ haar gezin. Dit gebeurt door middel van horizontale communicatie, het stellen van realistische doelen en het met elkaar “out of the box”-denken.

De jeugdtafel overlegt wekelijks.

Volwassenen

Focus op veelplegers en ernstige overlast

De aanpak volwassenen door het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid richt zich op zeer actieve veelplegers, plegers van High Impact Crimes (HIC) en ernstige overlastgevers.

Aanpak bij oorzaak en begeleiding

Bij het merendeel van de veelplegers en overlastgevers ligt een alcohol- of drugsverslaving of een psychiatrische- of persoonlijkheidsstoornis ten grondslag aan hun criminele gedrag. Daarom richt de behandeling van deze groep zich ook vooral op het aanpakken van de oorzaak van dit gedrag, het bieden van hulp waarbij de veelpleger het meeste baat heeft en het doorbreken van het leefpatroon. Hulp, zorg en strenge controle gaan daarbij hand in hand. Hiermee wordt overlast tegengegaan en criminaliteit bestreden.

Aanpak bij High Impact Crimes

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid volgt de hoofdlijnen van de landelijke aanpak van high impact crimes:

  • Een intensieve persoonsgerichte daderaanpak.

  • Versterking van de ‘heterdaadkracht’, dat wil zeggen het vermogen om kort na het delict de dader te pakken.

  • Gebiedsgerichte aanpak en preventie. Preventie is een sleutel tot het verder terugbrengen van het aantal high impact crimes. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen overheid zoals politie enerzijds en private partijen (ondernemers en individuele burgers) anderzijds noodzakelijk.

  • De aandacht voor het slachtoffer is van cruciaal belang.

Wekelijks overleg met alle partners

De volwassenentafel overlegt wekelijks waarbij alle relevante partners aanwezig zijn en de casussen bespreken en een gezamenlijke aanpak bepalen.

Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid - volwassenen

Huiselijk geweld

Intensieve samenwerking rond huiselijk geweld

In het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid wordt intensief samengewerkt om huiselijk geweld aan te pakken. Huiselijk geweld heeft een grote impact op slachtoffers en hun omgeving, en ook daders zitten vaak in een patroon dat doorbroken moet worden.

Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid - huiselijk geweld

Aanpak voor alle betrokkenen

Bij het casusoverleg Huiselijk geweld bespreken verschillende partners, waaronder het Openbaar Ministerie, de Reclassering, de Raad voor Kinderbescherming, de Politie en andere relevante partners, de complexe casuïstiek rondom huiselijk geweld. Gezamenlijk komen zij tot een eenduidig plan van aanpak voor dader, slachtoffer en andere betrokkenen, zoals overige leden binnen het gezin.

Dit plan van aanpak wordt gemonitord bij het casusoverleg, onder regie van de procesregisseur Huiselijk Geweld van het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid.

De Huiselijk Geweldtafel overlegt wekelijks.

O3MP

Wat is O3MP?

O3MP betreft Ongrijpbare, Ondoorgrondelijke problematiek die een Ontwrichtend effect heeft op de betrokkenen en de samenleving in het geheel.

Ondoorgrondelijk: een onvolledig beeld van de situatie, niet tot de kern van het probleem kunnen geraken
Ongrijpbaar: niet afdoende te benaderen van uit de bestaande structuren en aanpakken
Ontwrichtend: voor zowel de direct betrokkenen als de samenleving in het geheel, nu en in de toekomst.

Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid - multiproblematiek

Werkwijze Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

Dankzij de O3MP-aanpak kunnen we, samen met de betrokken experts uit de domeinen zorg, straf en gemeente, de problemen rondom veiligheid en leefbaarheid binnen een bepaalde wijk of buurt aanpakken. De O3MP- aanpak helpt ons om te begrijpen en doorgronden wat er werkelijk speelt en hoe we dat samen met de betrokken partners het beste kunnen aanpakken.

De O3MP-aanpak is in iedere casus uniek en volledig op maat, waarbij het Zorg- en Veiligheidshuis samenwerkingsmogelijkheden biedt op regionaal niveau, die uitstijgt boven de lokale reikwijdte. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om, waar nodig, in denken en doen bij bepaalde problematiek buiten de bestaande kaders en interventies te kunnen handelen en zo te komen tot een beter resultaat.