zorg-en-veiligheidshuis-zuid-holland-zuid

Privacyverklaring
Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens.

De bescherming van deze persoonsgegevens is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het doel van deze Verordening is het beschermen van de privacy van burgers. Daarnaast zijn er ook andere wetten die de bescherming van persoonsgegevens regelen.

Verwerking Persoonsgegevens

Om zijn taken goed en volledig uit te kunnen voeren, maakt het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid gebruik van persoonsgegevens van besproken clienten. Deze gegevens worden bijgehouden in een apart registratiesysteem. Indien wij uw persoonsgegevens opnemen en/of gebruiken, krijgt u een brief van ons toegestuurd waarin vermeld staat dat u besproken wordt binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. In deze brief leest u ook over welke persoonsgegevens wij beschikken en waarom dit nodig is.

Gegevensdeling

In de uitoefening van de taken die het Zorg- en Veiligheidshuis zijn toebedeeld, kan het voorkomen dat informatie gedeeld wordt met ketenpartners die bij het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid zijn aangesloten. Vanzelfsprekend zijn ook de ketenpartners gehouden zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Beveiliging Persoonlijke Gegevens

Conform de daarvoor geldende wettelijke regels en voorschriften, draagt het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid zorg voor de adequate beveiliging van de persoonsgegevens die zich in onze systemen bevinden.

Bewaartermijn Persoonsgegevens

Zoals aangegeven in de AVG, bewaart het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het beoogde doel, en altijd conform de daarvoor geldende wettelijke regels en voorschriften.

Uw rechten

In welke gevallen kunt u een (onderbouwd) verzoek om informatie doen aan het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid?

  • Indien u informatie wilt over welke persoonsgegevens we verwerken (art. 15 AVG)
  • Indien u uw persoonsgegevens wilt aanpassen (art. 16 AVG)
  • Indien u uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen (art. 17 AVG)
  • Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zou moeten worden (art. 18 AVG)
  • Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 21 AVG)